EAANgQ0CVacgBOZBCG0aXaI7CPlGPixR8T5SCDZCNrL72tZAQ8BpWee5ZBpfRS90nmrItPiBKowXOErnHti0efbXlXFXAmtc5wI3RZCiVAxy3bFZAouE17OiLzvvCQtE3SaS7yebWZAwpBaWVWE6dcUBJHewcfMYRD0ESZBBGZCZA1FsfU7Ya31gniaSTf0Jt31UtPqzAZDZD

ช่วยแม่วัวขาวมงคล ท้องสามเดือน

13/มี.ค./2023 | Emergency case

มีคนแจ้ง ขอให้ช่วยแม่วัวขาวมงคล ท้องสามเดือน🐂 ลักษณะดีมาก แต่กำลังมีชะตากรรมหนัก ถูกขายเพราะเจ้าของต้องใช้เงินวันนี้

🐂แม่วัวขาวมงคล ท้องสามเดือนน้ำตาไหลพราก มองเห็นคราบน้ำตา แล้วน่าเวทนา แม่วัวยืนหน้าเศร้า ยอมรับชะตากรรม รอรถจะมาลากไปวันนี้ วันที่13 มีนาคม 2566
มีคิว เวลา 21.00😭

กราบเมตตาขอมัดจำ10,000.- ยื้อชีวิต แม่วัวขาวมงคล ท้องสามเดือน🐂 ก่อนเวลา 21.00 วันที่ 13 มีนาคม 2566
ยอดที่เหลือ มีเวลา ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2566
เวลา 18.00

📌บัญชี มูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง
📌ธนาคารกสิกรไทย# บัญชี 601-1-01395-1
หรือ https://newlifeanimals.or.th/donate/
กราบขอชีวิตแม่วัวขาวมงคล ท้องสามเดือน ให้มีโอกาสรอดไปให้กำเนิดลูกน้อยในเร็ววัน ที่คอกอภัยทาน มวกเหล็ก🏠ด้วยเถิด

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NewLife4Animal