EAANgQ0CVacgBOZBCG0aXaI7CPlGPixR8T5SCDZCNrL72tZAQ8BpWee5ZBpfRS90nmrItPiBKowXOErnHti0efbXlXFXAmtc5wI3RZCiVAxy3bFZAouE17OiLzvvCQtE3SaS7yebWZAwpBaWVWE6dcUBJHewcfMYRD0ESZBBGZCZA1FsfU7Ya31gniaSTf0Jt31UtPqzAZDZD

ช่วยกันอนุรักษ์ วัวควาย ก่อนที่จะไม่เหลือวัวควายให้อนุรักษ์

29/พ.ย./2022 | ข่าวสาร, คอกอภัยทาน มวกเหล็ก

วันวาน ของวัวควายที่แสนอบอุ่นมีความสุขอยู่กับคนและทุ่งนาประหนึ่งคนในครอบครัว
ปัจจุบัน วิถีเปลี่ยนไป วัวควายวันนี้อยู่ที่โรงเชือด
ร่วมอนุรักษ์วัวควายไว้ให้ลูกหลานได้รู้จักก่อนที่จะสายเกินไป