EAANgQ0CVacgBOZBCG0aXaI7CPlGPixR8T5SCDZCNrL72tZAQ8BpWee5ZBpfRS90nmrItPiBKowXOErnHti0efbXlXFXAmtc5wI3RZCiVAxy3bFZAouE17OiLzvvCQtE3SaS7yebWZAwpBaWVWE6dcUBJHewcfMYRD0ESZBBGZCZA1FsfU7Ya31gniaSTf0Jt31UtPqzAZDZD

น้องทูโทน เพื่อนแพะ ของสมหวัง

08/พ.ย./2022 | บอกบุญ

น้องทูโทน เพื่อนแพะ ของสมหวัง
ที่คอกอภัยทาน มวกเหล็ก🏠
ส่งข่าวมาบอกสมหวัง ด้วยความน้อยใจ
ว่า วันลอยกระทง 🪷วันนี้
ไม่มีคนมาชวนน้องทูโทน ไปลอยกระทงเลย
🐐นอนดีกว่า
พี่ๆใจดี ช่วยไปปลอบใจน้องทูโทนสักนิดน๊า