EAANgQ0CVacgBOZBCG0aXaI7CPlGPixR8T5SCDZCNrL72tZAQ8BpWee5ZBpfRS90nmrItPiBKowXOErnHti0efbXlXFXAmtc5wI3RZCiVAxy3bFZAouE17OiLzvvCQtE3SaS7yebWZAwpBaWVWE6dcUBJHewcfMYRD0ESZBBGZCZA1FsfU7Ya31gniaSTf0Jt31UtPqzAZDZD

ขออาหารให้พออิ่มท้องสักมื้อ

25/ต.ค./2022 | บอกบุญ, คอกอภัยทาน มวกเหล็ก

วันนี้ น้องวัวควาย แพะ ม้า ไก่ ฯลฯ มาขออาหารให้พออิ่มท้องสักมื้อ

อาหารน้องๆมาส่งวันนี้ พร้อมแจ้งว่าอาหารทุกอย่างขึ้นราคาอีกเยอะมาก😱 อาหารที่สั่ง กินได้แค่7 วัน

เพราะต้องจ่ายเงินล่วงหน้า น้องๆถึงจะมีอาหารมาส่ง

กราบขอกองบุญ ท่านละ400.- ช่วยสมทบค่าอาหารให้น้องๆ

เพื่อสั่งอาหารรอบนี้ ให้ทันเวลาด้วยเถิด🙏

🙏กราบขอโอกาส ให้น้องๆอีกครั้ง เมตตาช่วยให้น้องๆอิ่มท้อง ทุกท่านอิ่มบุญ

📍บัญชีมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

📍ธนาคารกสิกรไทย#บัญชี 601-1-01395-1

กราบสาธุบุญทุกความเมตตาที่ช่วยแชร์ช่วยต่อชีวิตน้องๆทุกชีวิตให้รอดไปด้วยกัน