EAANgQ0CVacgBOZBCG0aXaI7CPlGPixR8T5SCDZCNrL72tZAQ8BpWee5ZBpfRS90nmrItPiBKowXOErnHti0efbXlXFXAmtc5wI3RZCiVAxy3bFZAouE17OiLzvvCQtE3SaS7yebWZAwpBaWVWE6dcUBJHewcfMYRD0ESZBBGZCZA1FsfU7Ya31gniaSTf0Jt31UtPqzAZDZD

ศิลปะเพื่อชีวิต ชีวิตเพื่อศิลปะ

28/ก.ย./2022 | บอกบุญ

Art for Life’ เมื่อศิลปะไม่ใช่แค่การมองเพื่อความสวยงามแต่สามารถสร้างความตระหนักและส่งต่อให้กับอีกหลายๆชีวิตได้เช่นกัน

วง Art talk ในครั้งนี้เราอยากพาทุกคนมานั่งคุยในหัวข้อ

‘ศิลปะเพื่อชีวิต ชีวิตเพื่อศิลปะ’ กับ คุณ ณัฐธยาน์ พลหาญ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตแกสัตว์ถูกทอดทิ้ง ศิลปิน SoulCarzy Founder Ps Gallery และ คุณ ทิว จิตรานนท์ Founder Streetstar Artspace

พร้อมกับเปิดการประมูลผลงานทั้งหมด 25 ชิ้นไปพร้อมๆ กัน

สามารถรับชมผ่านลิงค์ในเฟสบุ๊คได้ง่ายๆ เลยค่ะ

Street Star Artspace
มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตแกสัตว์ถูกทอดทิ้ง