EAANgQ0CVacgBOZBCG0aXaI7CPlGPixR8T5SCDZCNrL72tZAQ8BpWee5ZBpfRS90nmrItPiBKowXOErnHti0efbXlXFXAmtc5wI3RZCiVAxy3bFZAouE17OiLzvvCQtE3SaS7yebWZAwpBaWVWE6dcUBJHewcfMYRD0ESZBBGZCZA1FsfU7Ya31gniaSTf0Jt31UtPqzAZDZD

ฉุกเฉินมาก!! น้องโบริเกิดภาวะช้อค อุณหภูมิร่างกายต่ำมาก

25/ก.ย./2022 | Emergency case

น้องโบริ 🐈เกิดภาวะช้อค อุณหภูมิร่างกายต่ำมาก
ได้รีบพาน้องโบริ 🐈มากู้ชีพ ที่รพส.ใกล้สุด

https://fb.watch/fM0HOKAz9R/
ตอนนี้ต้องฉีดยากระตุ้นหัวใจ ความดัน ให้น้ำเกลือ
ปั้มหัวใจช่วยน้องโบริ กลับขึ้นมาได้
แต่ต้อง มอนิเตอร์ อาการตลอดเวลา
🙏กราบช่วยต่อบุญวันพระวันนี้
ช่วยต่อชีวิตให้น้องโบริ 🐈ให้มีลมหายใจต่อไปด้วยเถิด
🆘เมตตาช่วยน้องโบริ ช่วยค่ารักษาวันนี้ ยอด4,850.-
และมีค่าอ้อกซิเจน ค่าแอดมิด ค่ายารายวันๆละ4,000.-
รวมยอดค่ารักษา วันนี้ 8,850.-
📍บัญชีมูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง
📍ธนาคารกสิกรไทย# บัญชี 601-1-01395-1
กราบสาธุบุญทุกความเมตตาที่ช่วยแชร์ช่วยน้องโบริ
ให้มีโอกาสรอดชีวิตในวันพระใหญ่วันนี้
มูลนิธิฯจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย