EAANgQ0CVacgBOZBCG0aXaI7CPlGPixR8T5SCDZCNrL72tZAQ8BpWee5ZBpfRS90nmrItPiBKowXOErnHti0efbXlXFXAmtc5wI3RZCiVAxy3bFZAouE17OiLzvvCQtE3SaS7yebWZAwpBaWVWE6dcUBJHewcfMYRD0ESZBBGZCZA1FsfU7Ya31gniaSTf0Jt31UtPqzAZDZD

แม่เขาลู่ พาเด็กๆมากราบขอฟาง

14/ก.ย./2022 | คอกอภัยทาน มวกเหล็ก

วันนี้ แม่เขาลู่ พาเด็กๆมากราบขอฟาง ที่หายากยิ่งกว่าทอง ตอนนี้ ราคาฟางทะลุ60.-/ฟอน บางพื้นที่70.-/ฟอน แต่หาไม่ได้

วิกฤตฟางรอบนี้ หนักที่สุด🆘

เด็กๆมากราบขอฟาง จากทุกท่าน

ท่านละ5 ฟอนๆละ60.- เป็นเงิน 300.- หรือตามแต่จะเมตตาช่วยแม่เขาลู่และทุกชีวิต

📍บัญชีมูลนิธิ อนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

📍ธนาคารกสิกรไทย# บัญชี 601-1-01395-1

กราบสาธุบุญทุกความเมตตาที่ช่วยแชร์ช่วยทุกชีวิตให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ขาดแคลน ฟางที่หนักหนาครั้งนี้ให้ได้ ด้วยเถิด

มูลนิธิฯจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย