EAANgQ0CVacgBOZBCG0aXaI7CPlGPixR8T5SCDZCNrL72tZAQ8BpWee5ZBpfRS90nmrItPiBKowXOErnHti0efbXlXFXAmtc5wI3RZCiVAxy3bFZAouE17OiLzvvCQtE3SaS7yebWZAwpBaWVWE6dcUBJHewcfMYRD0ESZBBGZCZA1FsfU7Ya31gniaSTf0Jt31UtPqzAZDZD

รอดชีวิตมาถึงคอกอภัยทาน มวกเหล็ก

31/ส.ค./2022 | บอกบุญ, ข่าวสาร

ราบอนุโมทนาบุญ คุณสกาวรัตน์ แบรดี้ คุณป้าปมาวสี โตวิจิตร คุณพี่ต้อม สิณีรัจ คุณพี่เอม อิษฎา คุณพี่ดรุณี อาจารย์สุมนทิพย์ จิตสว่าง อาจารย์ศิริวรรณ และทุกๆพลังบุญที่เอ่ยนามได้ไม่หมด ที่เมตตาช่วยแม่ควายท้องแก่ และลูกน้อยสองชีวิต รวมครอบครัวสามชีวิต 🐃🐃🐃ได้รอดชีวิตมาถึงคอกอภัยทาน มวกเหล็ก เนื่องจากฝนตกตลอดทางทำให้เดินทางมาถึงล่าช้า

🙏ขอให้บุญใหญ่ครั้งนี้จงปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยตลอดไป

เนิ่องจาก ได้ถ่ายคลิปแยกเป็น สามคลิป เพราะเวลาลงจากรถใช้เวลาค่อนข้างนาน จะขอลงคลิปที่ละคลิป ค่ะ

🙏ร่วมต่อบุญช่วยค่าอาหาร ค่ายา ค่าต่อหลังคา ให้ครอบครัวแม่ควายท้อง และลูกน้อย ทั้งสามชีวิต

📍บัญชีมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง

📍ธนาคารกสิกรไทย

📍บัญชี 601-1-01395-1

กราบสาธุบุญทุกท่านที่เมตตาร่วมช่วยชีวิตครอบครัวแม่ควายและลูกน้อย ให้ได้กินอิ่ม นอนอุ่น อยู่ด้วยกันไปตลอดอายุขัย

มูลนิธิฯจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย