ไถ่ชีวิตโค กระบือ อธิษฐานอย่างไรให้ได้บุญใหญ่ มีบทสวดหรือไม่ ต้องมาดู

17/ธ.ค./2022 | ข่าวสาร, คอกอภัยทาน มวกเหล็ก

หากช่วงนี้ชีวิตคุณกำลังพบเจอกับปัญหา ชีวิตติดขัด ทำสิ่งใดเจอแต่อุปสรรค ร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อยๆ เชื่อว่าการบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค กระบือช่วยได้ทำบุญช่วยเหลือชีวิตโค กระบือได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่และเพื่อให้ได้บุญกุศลอันแรงกล้า ควรมีการตั้งจิตให้มั่นจากนั้นจึงอธิษฐาน ว่าแต่การทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ อธิษฐานอย่างไรให้ได้บุญใหญ่ มีบทสวดหรือไม่ จริงๆ แล้วมีคำอธิษฐานมากมาย วันนี้เราขอยกตัวอย่างคำอธิษฐานดีๆ มาแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการทำบุญ

คำอธิษฐานที่ 1

ข้าพเจ้าชื่อ….นามสกุล… เกิดในวันที่….เดือน พ.ศ….

ขอตั้งจิตอธิษฐาน บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ร่วมให้ทานแก่ชีวิตสัตว์ กราบถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กราบถวายแด่คุณพระธรรมคำสั่งสอนที่ทรงตรัสไว้ดีแล้ว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบูรพมหากษัตริย์ ราชเจ้า และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงครูบาอาจารย์ทุกท่าน วันนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิตสัตว์ ได้แก่…จำนวน…ตัว ขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้ชีวิตข้าพเจ้าพบเจอแต่ความสุขความเจริญและโชคลาภ ขออานิสงส์ครั้งนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้ายให้แก่ ชื่อ…นามสกุล… หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลด้วยเทอญ…

คำอธิษฐานที่ 2

ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยังภันเต มะหาทานะ มะหิงสะคาวี ชีวิตานิ

สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ

สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ มะหาทานะ มะหิงสะคาวี ชีวิตานิ

สะปะริวาร นิปฏิคัณหาตุ  มะหากุสะลายะ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าพเจ้าชื่อ….นามสกุล…ขอมอบถวายปัจจัยจำนวน….บาท…สตางค์ เพื่อร่วมไถ่ชีวิต โค กระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่า ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้เกิดแก่ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า มีบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติสนิทมิตรสหาย พร้อมทั้งบริวารทั้งหลาย จงประสบพบเจอแต่ความสุข ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัย เจริญในหน้าที่การงาน บริบูรณ์ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนยาว คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการด้วยเทอญ…

คำอธิษฐานที่ 3

เริ่มต้นด้วยการบูชาพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (บทอะระหังสัมมาสัมพุทโธ)

จากนั้นตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำอธิษฐาน ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ร่วมให้ทานแก่ชีวิตสัตว์ จงบังเกิดแก่ตัวของข้าพเจ้า บิดา มารดา ญาติสนิทมิตรสหาย รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้รอดพ้นจากความทุกข์ ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เงินทองไหลมาเทมา ขอให้ข้าพเจ้าสมหวังดั่งใจปรารถนา ประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งด้านการงาน การเงิน และความรัก ขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้ามุ่งหวังจงสำเร็จทุกประการด้วยเทอญ…

ไถ่ชีวิตโค กระบือ อธิษฐานอย่างไรให้ได้บุญใหญ่ มีบทสวดหรือไม่ ทั้งหมดนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางในการอธิษฐานให้กับผู้ที่ทําบุญปล่อยโค กระบือได้ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจเรา สำคัญที่สุดเลยคือต้องตั้งจิตให้มั่น ทำให้จิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อให้ได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่แก่ชีวิต

0 ความคิดเห็น