ขอบคุณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26/พ.ย./2022 | คอกอภัยทาน มวกเหล็ก, บอกบุญ

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง ดร.นัทธี จิตสว่าง ผศ.ดร.ฐิติยา เพชรมุนี รศ.ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล รศ.ดร.ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะนิสิต ร่วมไถ่ชีวิตน้องโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ เป็นจำนวนเงิน 105,000 บาท

เพื่อให้น้องรอด มีชีวิตรอด ตามอายุขัย ณ มูลนิธิโคกระบือและช่วยเหลือสัตว์ถูกทอดทิ้ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ขอกราบอนุโมทนาสาธุบุญใหญ่กับท่านอาจารย์ และนิสิตทุกท่าน ที่ได้มาร่วมบุญและช่วยไถ่ชีวิตแม่ควายเผือกท้องแก่ เก้าเดือนสองชีวิต ให้อยู่ที่คอกอภัยทาน มวกเหล็ก จนหมดอายุขัย🐃🐃

🙏ขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองท่านเจ้าภาพทุกท่านให้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ

0 ความคิดเห็น